پلن پایه شرکتی

خدماتی و شرکتی
2/5 میلیون تومان
 • سرعت سایت C
 • قابلیت سفارش سازی
 • مشاوره کسب و کار ندارد
 • زمان تحویل 7 روز
 • پشتیبانی 3 ماه
 • پرداخت 2 قسط

پلن حرفه ای شرکتی

خدماتی و شرکتی
6/5 میلیون تومان
 • سرعت سایت B
 • قابلیت سفارش سازی
 • مشاوره کسب و کار دارد
 • زمان تحویل 10 روز
 • پشتیبانی 6 ماه
 • پرداخت 2 قسط
حرفه ای

پلن VIP

خدماتی و شرکتی
12 میلیون تومان
 • سرعت سایت A
 • قابلیت سفارش سازی
 • مشاوره کسب و کار دارد
 • زمان تحویل 20 روز
 • پشتیبانی یکساله
 • پرداخت 3 قسط
VIP

پلن پایه فروشگاهی

خدماتی و شرکتی
3/5 میلیون تومان
 • سرعت سایت C
 • قابلیت سفارش سازی
 • مشاوره کسب و کار دارد
 • زمان تحویل 10 روز
 • پشتیبانی 6 ماه
 • پرداخت 2 قسط

پلن حرفه ای فروشگاهی

خدماتی و شرکتی
8/5 میلیون تومان
 • سرعت سایت B
 • قابلیت سفارش سازی
 • مشاوره کسب و کار دارد
 • زمان تحویل 15 روز
 • پشتیبانی یکساله
 • پرداخت 2 قسط
حرفه ای

پلن VIP

خدماتی و شرکتی
16 میلیون تومان
 • سرعت سایت A
 • قابلیت سفارش سازی
 • مشاوره کسب و کار دارد
 • زمان تحویل 25 روز
 • پشتیبانی دوساله
 • پرداخت 3 قسط
VIP